قطعه

پروین اعتصامی / دیوان اشعار / مثنویات، تمثیلات و مقطعات

بی رنج، زین پیاله کسی می نمی‌خورد
بی دود، زین تنور بکس نان نمیدهند
تیمار کار خویش تو خودخور، که دیگران
هرگز برای جرم تو، تاوان نمیدهند