شمارهٔ ۲۷

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

مرغی که بدید از می این دریا دُرد
عمری جان کند و ره سوی دریا بُرد
گفت: «اینهمه آب را به تنها بخورم»
یک قطره بدو رسید و در دریا مُرد