شمارهٔ ۲۶

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

آن کل که بدو جنبش اجزا دیدم
در هر جزوش دو کون پیدا دیدم
چون دریایی بی سر و بی پا دیدم
چندان که برفتم همه دریا دیدم