تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۸۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

سودای آب حیوان، بیم زیان ندارد
عمر سبک عنان را، صرف مدام گردان