تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۸۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

کار جهان تمامی، هرگز نمی‌پذیرد
پیش از تمامی عمر، خود را تمام گردان