شمارهٔ ۱۰۰

من بدان آمدم به خدمت تو
که برآید رطب ز کانازم