شمارهٔ ۱۰۱

داری مرا بدان که فراز آیم
زیر دو زلفکانت به نخچیزم