شمارهٔ ۲۷

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

سلطان، تو، به می دهندگی ای ساقی
ما بسته میان به بندگی ای ساقی
ما مردهٔ محنتیم و امروز به تست
جان را ز شراب،‌زندگی ای ساقی