شمارهٔ ۲۸

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

تا کی گوئی ز چار و هفت ای ساقی
تا چند ز چار وهفت تفت ای ساقی
هین قول بگو که وقت شد ای مطرب
هین باده بده که عمر رفت ای ساقی