شمارهٔ ۴۰

عطار / مختارنامه / باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر

دردا که جوانی ز بَرَم دور رسید
صد گونه بلای منِ رنجور رسید
کافور دمید از بناگوش برون
یعنی که: کفن ساز که کافور رسید