رباعی شمارهٔ ۱۷۳

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

بس دور که چرخ و اختران بگذراند
تا مرد وشی چو بوالحسن باز آرند
کو حیدر هاشمی و کو حاتم طی
تا ماتم مردمی و مردی دارند