غزل شمارهٔ ۲۵۶۶

تیشه را از خون خود فرهاد رنگین می کند
زهر غیرت مرگ را در کام شیرین می کند
در چراغ گرمخونی رحم چون روغن کند
شمع از بال و پر پروانه بالین می کند
بس که ترسیده است چشم غنچه از غارتگران
بال بلبل را خیال دست گلچین می کند
خار خار اشتیاق گوشه دستار او
خار در پیراهن گلهای رنگین می کند
تا نهادی پا به عزم سیر بر چشم رکاب
عشرت روی زمین را خانه زین می کند
عرش و کرسی معنی در پیش پا افتاده ای است
چون به وقت فکر صائب دست بالین می کند
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۵۶۶ - تیشه را از خون خود فرهاد رنگین می کند

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کند، خار، چشم، پا، بال، بالین، دست، رنگین می باشند. صائب تبریزی از کلمه کند ۸ بار ، خار ۳ بار ، چشم ۲ بار ، پا ۲ بار ، بال ۲ بار ، بالین ۲ بار ، دست ۲ بار ، رنگین ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۵۶۶ - تیشه را از خون خود فرهاد رنگین می کند استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کند 8
خار 3
چشم 2
پا 2
بال 2
بالین 2
دست 2
رنگین 2