رباعی شمارهٔ ۲۸

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

چشمم ز غم عشق تو خون باران است
جان در سر کارت کنم، این بار آن است
از دوستی تو بر دلم باری نیست
محروم شدم ز خدمتت، بار آن است