شمارهٔ ۱۵۷

گه در آن کندز بلند نشین
گه بدین بوستان چشم گشای