شمارهٔ ۱۵۸

کار بوسه چو آب خوردن شور
بخوری بیش، تشنه‌تر گردی