شمارهٔ ۳۳

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

هر راز که هم پردهٔ جان تو شود
آنست که نقد جاودان تو شود
تا وارد غیبی سفریست آن تو نیست
هرگه که مقیم گشت زان تو شود