شمارهٔ ۳۲

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

چون آینه پشت و رو شود یکسانت
هم این ماند همان، نه این نه آنت
امروز چنانکه جانْت در جسم گم است
فردا جسم تو گم شود در جانت