تک‌بیت شمارهٔ ۳۷۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

روشن شود از ریختن اشک، دل ما
ابریم که روشنگر ما در جگر ماست