تک‌بیت شمارهٔ ۳۷۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

احوال خود به گریه ادا می‌کنیم ما
مژگان چو طفل بسته زبان ترجمان ماست