شمارهٔ ۲۹

عطار / مختارنامه / باب بیست و پنجم: در مراثی رفتگان

تا خاک تو گشت غم گسارم بی تو
بس خون که ز دیده میببارم بی تو
از روی چو گلبرگ و خط سبز تو ماند
برگ گل و سبزه یادگارم بی تو