تک‌بیت شمارهٔ ۲۸۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

هرچند دیده‌ها را، نادیده می‌شماری
هر جا که پاگذاری، فرش است دیدهٔ ما