تک‌بیت شمارهٔ ۲۸۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

گفتیم وقت پیری، در گوشه‌ای نشینیم
شد تازیانهٔ حرص، قد خمیدهٔ ما