رباعی شمارهٔ ۱۵۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

از جمله طمع بریدنم آسانست
الا ز کسی که جان ما را جانست
از هرکه کسی برد برای تو برد
از تو که برد دمی کرا امکان است