رباعی شمارهٔ ۱۰۰

بیرون ز چهار عنصر و پنج حواس
از شش جهت و هفت خط و هشت اساس
سری است نهفته در میان خانۀ جان
کان را نتوان یافت به تقلید و قیاس