بیت ۷۳

سعدی / مواعظ / مفردات

تو با این لطف دلبندی چرا با ما نپیوندی
نقاب از بهر آن باشد که روی زشت بربندی