شمارهٔ ۱۱

عطار / مختارنامه / باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق

جان تشنگی همه جهان میآرد
پس روی به بحر دلستان میآرد
جانا جانم چگونه سیرآب شود
چون بحر تو تشنگی جان میآرد