شمارهٔ ۳

عطار / مختارنامه / باب چهل و سوم: در صفت دردمندی عاشق

کم گوی که ترک حرف میباید کرد
واهنگ رهی شگرف میباید کرد
جانی که ازو عزیزتر چیزی نیست
در درد و دریغ صرف میباید کرد