خری بر اسب و عیسی شد پیاده
خر و خر کره شیخ و شیخ زاده