رباعی شمارهٔ ۱۲

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

گردی نبرد ز بوسه از افسر ما
گر بوسه به نام خود زنی بر سر ما
تازان خودی مگرد گرد در ما
یا چاکر خویش باش یا چاکر ما