رباعی شمارهٔ ۱۳

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

در دل کردی قصد بداندیشی ما
ظاهر کردی عیب کمابیشی ما
ای جسته به اختیار خود خویشی ما
بگرفت ملالتت ز درویشی ما