رباعی شمارهٔ ۳۲۹

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

شکر ایزد را که خسرو هفت اقلیم
آن شاه مبارک قدم آن ذات کریم
از آتش فتنه بر کران شد چو خلیل
وز آب خطر به ساحل آمد چو کلیم