رباعی شمارهٔ ۳۲۸

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

ای سایهٔ آنک ملک او هست قدیم
تا چند از این ملک چو گوزی بدونیم
یک رویه کن این کار که سهلست و سلیم
ملکست نه بازیچه، والملک عقیم