شمارهٔ ۱۳

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

ای دل ز پی دلیل نتوانی شد
موری تو حریف پیل نتوانی شد
چون از مگس لنگ کمی بیش نیی
همکاسهٔ جبرئیل نتوانی شد