شمارهٔ ۲۲

عطار / مختارنامه / باب دوازدهم: در شکایت از نفس خود

ای در غم نان و جامه و آز و نیاز
افتاده به بازار جهان در تک و تاز
کاری دگرت نیست بجز خوش خفتن
گه مزبله پر میکن و گه میپرداز