شمارهٔ ۲۱

عطار / مختارنامه / باب دوازدهم: در شکایت از نفس خود

ای نفس فرو گرفته سر تا سر تو
آلوده نجاستِ منی گوهرِ تو
گر در آتش به عمرها میسوزی
هم بوی منی زند ز خاکسترِ تو