رباعی شمارهٔ ۱۸۷

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

یک ذره نسیم خاک پایت بوزید
زو گشت درین جهان همه حسن پدید
هر کس که از آن حسن یکی ذره بدید
بفروخت دل و دیده و مهر تو خرید