تک‌بیت شمارهٔ ۸۴۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بیستون را جان شیرین کرد در تن کوهکن
عشق اگر بر سنگ اندازد نظر، آدم شود