شمارهٔ ۲۲

عطار / مختارنامه / باب سی و هشتم: در صفت لب و دهان معشوق

کس مثل تو در جهانِ جان ماه نیافت
همتای تو یک دلبر دلخواه نیافت
جانا! سخن از دهانِ تنگت گفتن
کاری است که اندیشه در او راه نیافت