شمارهٔ ۱۵

عطار / مختارنامه / باب چهل و سوم: در صفت دردمندی عاشق

ای قوم! اگر همدم این مسکینید
ماتم زدهای بر سر من بگزینید
وی جملهٔ ذرّات جهان میبینید
تا حشر به ماتم دلم بنشینید