شمارهٔ ۴۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

تا شرم داشت منصب آیینه داریت
گرداندن لباس تو تغییر رنگ بود