شمارهٔ ۴۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

دلبر چه زود خط به رخ دلستان کشید
خطی چنان لطیف به ماهی توان کشید