شمارهٔ ۱۴۵

چنان که مهر خموشی سپند آفتهاست
نفس درازی بیجا کمند آفتهاست