شمارهٔ ۱۰

عطار / مختارنامه / باب چهل و ششم: در معانیی که تعلّق به صبح دارد

وقت است که ساقی سرِ می بگشاید
مطرب ره چنگ و دم نی بگشاید
تاروی چو خورشیدِ تو نَبْوَد به صبوح
کارم به کلیدِ صبح کی بگشاید