رباعی شمارهٔ ۱۵۸

ای عین بقاء در چه بقایی که نه‏ای؟
در جای نه‏ای؟ کدام جائی که نه‏ای؟
ای ذات تو از جا و جهت مستغنی
آخر تو کجانی؟ و کجائی که نه‏ای؟