شمارهٔ ۴۴

عطار / مختارنامه / باب پنجاهم: در ختم کتاب

زین کژ که به راستی نکو میگردد
ماییم و دلی که خون درو میگردد
ای بس که بگردیم من و چرخ ولیک
من خاک همی گردم و او میگردد