شمارهٔ ۴۵

عطار / مختارنامه / باب پنجاهم: در ختم کتاب

ماییم به صد هزار غم رفته به خاک
پیدا شده در جهان و بنهفته به خاک
ای بس که به خاک من مسکین آیند
گویند که این تویی چنین خفته به خاک