رباعی شمارهٔ ۴۹

عمر تو اگر افزون شود از پانصد
افسانه شوی، عاقبت از روی خرد
باری چو فسانه می شوی، ای بخرد
افسانۀ نیک شو، نه افسانۀ بد