حسودانت را داده بهرام نحس
ترا بهره کرده سعادت زواش