نهاد روی به حضرت، چنان که روبه پیر
بتیم وا تگران آید از در تیماس