رباعی شمارهٔ ۷۴

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

من چاکر آنم که دلی برباید
یا دل به کسی دهد که جان آساید
آن کس که نه عاشق و نه معشوق کسیست
در ملک خدای اگر نباشد شاید